Thông báo nghỉ tết dương lịch năm 2019

News - 2018-12-31 03:07:00

THÔNG BÁO

Về việc thời gian nghỉ Tết Dương Lịch năm 2019

  • Căn cứ theo Thời gian nghỉ tết của Bộ LĐ-TB-XH
  • Căn cứ theo tình hình thực tế tại Công ty

 nghile

         BGĐ Công ty VUTATECH thông báo đến toàn thể các CB-CNV về thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2018 như sau:

  • Toàn bộ CB-CNV được nghỉ Tết Dương ngày 01/01/2019.
  • Ngày nghỉ được hưởng nguyên lương .
  • Bắt đầu từ 08h00 ngày 02/01/2019 Nhân viên trở lại Công ty làm việc bình thường .
  • Trên đây là thông báo về kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch năm 2019. Yêu cầu toàn thể CB-CNV trong Công ty thực hiện đúng nội dung thông báo trên.

                      Trân trọng thông báo!

                                                                                                                                               BAN GIÁM ĐỐC